Davki

07.02.2024 / Ana Mozetič
DAVKI KI JIH PLAČUJEMO PRI NEPREMIČNINAH

DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN

Višina: 2% od prodajne vrednosti nepremičnine

Zavezanec za plačilo je prodajalec, izjemoma lahko postane zavezanec tudi kupec, v kolikor je tako dogovorjeno. FURS uporablja za odmero posplošeno tržno vrednost nepremičnine in ne več po podatkih GURS. V kolikor pride pri ceni do odstopanj, je potrebno ceno dokazati s cenitvijo nepremičnine.

Napoved za odmero davka na promet nepremičnin mora prodajalec vložiti v 15 dneh po sklenitvi pogodbe pri finančnem uradu, na območju katerega leži nepremičnina.

 

DOHODNINA OD DOBIČKA IZ KAPITALA

 Določitev višine je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi.

Višina: 25 %, ki se na vsakih dopolnjenih 5 let imetništva nepremičnine zmanjšuje (po petih letih bo stopnja 20 %, po desetih letih 15 %, po petnajstih letih se ne plača.

Davčna osnova se zniža za normirane stroške, za plačan davek na promet nepremičnin ali davek na dediščine in darila ter za dejanske stroške, ki jih je zavezanec imel zaradi vlaganja v obnovo nepremičnine, kar dokazuje z računi.  

Kdaj se plačilo oprosti

Če je imel prodajalec na nepremičnini, ki je predmet prodaje, stalno prebivališče in ga je imel v lasti ter je tam dejansko bival vsaj zadnja tri leta pred prodajo.

 

DAVEK NA DODANO VREDNOST - DDV

 Z DDV lahko obdavči prenos nepremičnine le DDV zavezanec. Velja pa obratno davčno breme kot pri DPN - DDV obračuna in izkaže kupec.

Višina: 22 % - pri prodaji nezazidanih stavbnih zemljišč

            9,5 % - pri prodaji novozgrajenih stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov,  

            namenjenih za trajno bivanje, ter delov objektov, ki so del socialne politike.

Kadar sta tako prodajalec kot kupec davčna zavezanca in ima kupec v zvezi z nepremičnino pravico do celotnega odbitka DDV, se lahko dogovorita, da bo ta transakcija vseeno obdavčena z DDV.

Davčna zavezanca morata pred opravljeno dobavo skleniti pisni dogovor, ki ga morata na zahtevo davčnega organa dokazati.

V tem primeru mora kupec vsaj 20 let uporabljati nepremičnino za namene obdavčljive dejavnosti. Če je obdobje krajše, mora popraviti vstopni DDV, če proda fizični osebi ji mora obračunati DDV. obračuna.

Najem

Najem in zakup je načeloma oproščen plačila DDV, razen v primerih, če se pogodbeni stranki  medsebojno dogovorita, da se bo DDV obračunal.

 

DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA

Zavezanec za plačilo tega davka je fizična ali pravna oseba, tudi tujec, ki prejme premoženje na podlagi dedovanja ali darovanja, med katerega sodijo tudi nepremičnine.

Zavezanec, ki deduje, davčne  napovedi ne rabi izpolniti posebej. Zavezanec, ki nepremičnino prejme v dar, pa mora izpolniti davčno napoved v roku 15 dni od prejema.

Kdo je plačila davka oproščen

Dediči prvega dednega reda in njemu enaki.

 

NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Določitev višine nadomestila je v domeni občine. Plačuje se za površine nezazidanega zemljišča in stanovanjske oz. poslovne površine objekta. Sem štejemo tudi garaže in pokrite balkone oz. terase.

Zavezanec za plačilo je uporabnik in ne lastnik, razen če se medsebojno dogovorita drugače. 

 

DAVEK OD PREMOŽENJA

Plačujejo ga fizične osebe, ki imajo v lasti stavbe ali dele stavb ter prostore za počitek in rekreacijo.

#1 - Davki